1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Maandbrief van de Gouverneur  Juli 2013
11/07/2013

Maandbrief van de Gouverneur Juli 2013

 

 

 

Maandbrief van de Gouverneur Nr.1 - Juli 2013
District 2170

Beste vriendin, beste vriend,

Op een ogenblik dat alle verenigingen en clubs moeilijkheden hebben voor het werven van nieuwe leden, vanwege het individualisme van de huidige generatie en de aarzeling om zich langdurig en georganiseerd in te zetten voor het goede doel, is de gedachte van de slogan van onze internationale voorzitter Ron Burton des te meer van toepassing: “Zet je in voor Rotary en verander je leven”. Rotary heeft met glans een eerste eeuw doorstaan en het succes van de tweede zal afhangen van onze inzet voor de Rotary idealen. Het zijn ook deze idealen van dienstbetoon, integriteit en wederzijds begrip, om te komen tot een betere mensheid, die een Rotary club onderscheiden van een gewone vriendenclub. De levenskracht van Rotary is te danken aan haar structuur en de wereldwijde eensgezindheid van haar leden.

Anderen gelukkig maken door het uitvoeren van zowel kleine als grote initiatieven, hulp bieden waar nodig, is en blijven de voornaamste doelstellingen van Rotary. De voortdurende inzet van alle leden, zonder onderscheid van leeftijd, is meer dan ooit nodig. Elke leeftijdsgroep zorgt voor haar specifieke bijdrage: levenservaring en stabiliteit van de senioren zijn een noodzakelijk tegenwicht voor de vitaliteit en het dynamisme van de jongeren. Het is dankzij deze symbiose dat Rotary kan terugblikken op een succesvol centennium.

Laten we dus onze ethische waarden koesteren en, ondanks een snel evoluerende samenleving, ervoor zorgen dat de volgende honderd jaren even succesvol zijn als de vorige.

“Engage Rotary, Change Lives”

Uw Gouverneur, Philippe Slap 

 

 

 

31/05/2013

Maandbrief van de Gouverneur Juni 2013

Beste vrienden,

de tijd vliegt voorbij en we zijn nu al bijna aan het einde van dit rotaryjaar. Dit is mijn laatste videoboodschap. Ik heb nu alle clubs van ons district bezocht en ik kan u zeggen dat we een fantastisch district hebben! Ik ben fier dat ik gouverneur mocht zijn van dit district. Alle clubs zijn zeer actief bezig. Daarom zou ik u eerst en vooral willen bedanken voor uw inzet voor Rotary. Jullie doen het geweldig! Bravo en doe zo voort.

Met deze maandelijkse videoboodschappen heb ik geprobeerd om elke keer de nadruk te leggen op één facet van de Rotary. Ik hoop dat u wat heeft bijgeleerd, want Rotary is een veelzijdige organisatie en de meeste rotariers kennen Rotary niet zo goed. Daarom heb ik besloten om gedurende de Conference van 8 juni aanstaande, die zal doorgaan in Ter Elst, een 'Salon van de Rotary' te organiseren. Het is de eerste keer dat we zoveel aandacht zullen schenken aan de acties van de clubs in ons district. De deelnemers aan de Conference krijgen bijna twee uur de tijd om rond te lopen op dit 'Salon van de Rotary'. Daar kunnen zij kennis maken met onze VZW's, onze commissies, onze Foundation, onze clubs en deelnemen aan workshops. De clubs zijn per zone ingedeeld en elke club krijgt de kans zijn activiteiten voor te stellen.

Dit jaar stond de communicatie centraal. Communicatie naar buiten (o.a. met de video's op Zaventem) en communicatie naar binnen, naar de clubs en de rotariers. Het 'Salon van de Rotary' is een meer moderne, nieuwe, interactieve manier van communiceren. Geen sprekers in een auditorium, maar een Conference gemaakt door en voor rotariers. Dit kan enkel werken als jullie allemaal mee doen. Het is nog niet te laat om iets te organiseren: contacteer uw ADG.

Ik zou ook graag de ploeg willen bedanken die al deze videoboodschappen heeft gefilmd. Op de eerste plaats Armand Scheers van Rc Keerbergen Demer Dijle en Eddie Wisse, ADG van zone 7 en ook lid van Rc Keerbergen Demer Dijle. Zij hebben mij overal gevolgd, in weer en wind, en zijn ook verantwoordelijk voor de montage van de video's. Last but not least ook dank aan Ludo Van Helleputte die instond voor de videoblog.

Beste vrienden, ik hoop dat u gaat meewerken aan deze Conference in Ter Elst. Er rest mij nog u een zonnig weekend toe te wensen, tot binnenkort!

 
Patrick Backx 
Gouverneur D2170 
2012 / 2013

03/05/2013

Maandbrief van de Gouverneur Mei 2013

Beste vrienden,

PETS, Assembly, Conference, Convention... U hebt er wel van gehoord, maar wat betekent dat allemaal, waar staan die termen voor? Het verhaal begint ieder jaar in januari. Dan gaat de inkomende gouverneur naar San Diego, waar hij samen met alle andere inkomende gouverneurs van over de hele wereld de inkomende internationale voorzitter ontmoet. Die zal daar het nieuwe jaarthema bekend maken samen met de zwaartepunten van zijn beleid voor het komende rotaryjaar. Daarna komt de inkomende gouverneur terug en hij organiseert dan in zijn district voor alle inkomende districtsfunctionarissen de DTTS (districts team training seminar) en voor alle inkomende clubvoorzitters de PETS (president elect training seminar). Op 1 juli van het nieuwe rotaryjaar nemen deze rotariers hun functies op. De inkomende gouverneur maakt op de genoemde bijeenkomsten op zijn beurt het internationale jaarthema en de strategische punten bekend waar hij in zijn jaar, dat loopt van 1 juli tot 30 juni het jaar daarop, de nadruk op wil leggen.

En dan organiseert de inkomende gouverneur ook de Assembly in april waarvoor hij alle rotariers van het district uitnodigt en waar hij ook weer het jaarthema en de plannen voor het komende rotaryjaar bekend maakt. Dat zal hij later in het nieuwe rotaryjaar verder invullen door kleinere, doelgerichte seminaries te organiseren. De Conference in de maand juni daarentegen wordt door de huidige gouverneur georganiseerd: het is een afsluiting en een afscheidsfeest aan het einde van zijn jaar. Je kunt het vergelijken met de machtsoverdracht van een club, waar de uittredende voorzitter terugblikt op zijn jaar en de ketting of het lint overdraagt aan zijn opvolger.

Dan is er nog de Rotary International Convention, dat is een samenkomst van ongeveer 20.000 rotariers van over de hele wereld. Die conventie wordt elk jaar georganiseerd in een grootstad ergens ter wereld. Dit jaar is het de beurt aan Lissabon, waar vier dagen lang belangrijke sprekers internationale thema's van Rotary zullen behandelen. Naar mijn mening zou eigenlijk elke rotarier minstens eenmaal zo'n evenement moeten meemaken. Als je al die vlaggen ziet van al de landen waar Rotary aanwezig is, en dan het huis van de vriendschap bezoekt waar je de internationale sfeer van Rotary kunt beleven! Je moet daar niet alleen naar toegaan want dan loop je verloren, maar samen met een paar clubvrienden is dit een echte aanrader.

Nog een laatste woordje over de Conference op zaterdag 8 juni. We willen het dit jaar anders doen, namelijk meer de nadruk leggen op de activiteiten en de acties van de clubs in ons district.

Dus een meer dynamische en interactieve Conference, geen autosalon, maar wel een Rotary-salon. Er zal ruime tijd voorzien zijn om rond te kijken en uw collega's te ontmoeten. Ik heb aan de ADG's gevraagd om dit te organiseren per zone. Elke zone krijgt plaats om zich voor te stellen. Een unieke kans om jullie voorbije en toekomstige activiteiten en projecten in de kijker te zetten en rotariers van andere clubs er over te vertellen en er eventueel bij te betrekken. Spreek er over in uw club!

Ik hoop u op zaterdag 8 juni te mogen begroeten, tot dan!

 
Patrick Backx 
Gouverneur D2170 
2012 / 2013

08/04/2013

Maandbrief van de Gouverneur April 2013

Beste vrienden,

we hebben veel over recrutering gesproken. Dit is trouwens één van de hoofdthema's van dit jaar. Maar daarnaast is er een ander begrip dat even belangrijk is, namelijk: fidelisatie ofwel ledenbehoud. Soms haakt er plots een lid van de club af, en dan is het belangrijk om de reden te kennen en om te proberen hem terug te motiveren om naar de vergaderingen te komen. U zult zeggen: dat is de taak van de peter. Ja, u hebt gelijk, maar het kan ook de taak van de voorzitter zijn, of van een ander lid van de club. In sommige clubs duidt men zelfs iemand binnen de commissie membership aan om deze taak op zich te nemen. Die contactname is essentieel omdat een twijfelend lid zich gewaardeerd zal voelen. Belangrijk blijft hierbij dat eigenlijk elk lid zich goed moet voelen als rotarier binnen zijn club.

Ook belangrijk is de manier waarop men een nieuw lid in de club ontvangt. Hij of zij moet eerst weten wat Rotary betekent, waar Rotary voor staat. Hiervoor hebben we een welkomstdoos, die door RBS wordt samengesteld en daar kan worden besteld. Hierin vind je documenten, zoals de Directory, het basisboekje, een nummer van Rotary Contact, de Clubgids, de Ethische Code, en je kunt hier documenten van de club aan toevoegen (clubregelment, speldje, clubdas, enz.). Het is een goede gewoonte om een nieuw lid welkom te heten in de club, ga eens naast hem zitten, maak kennis. U evolueert zelf in een bekende vriendenkring, maar voor een nieuw lid is het allemaal nieuw en een beetje onwennig. De eerste vergaderingen zijn voor een nieuw lid van groot belang: ook hij moet zich goed voelen en mag er niet verloren bijlopen.

Best is ook hem zo snel mogelijk een functie te geven binnen een commissie. Ik heb nu al vele clubs bezocht. Veel clubs draaien goed, sommigen iets minder. Het verschil kun je in één zin samenvatten: clubs die goed draaien zijn clubs waar de commissies actief zijn en goed functioneren. Het enige dat ons naast vriendschap bindt is Rotary. De leden moeten gemotiveerd zijn en actief deelnemen aan het clubleven. De betrokkenheid van een rotarier binnen zijn club is van essentieel belang. Zich als lid gemotiveerd en betrokken voelen, dat is de boodschap voor elke goede club. En dat is de opdracht voor iedereen, niet alleen de voorzitter of het comite, maar voor alle leden. U moet er ook voor zorgen. Niet vergeten!

Ik wens jullie allemaal een pretiige Paasvacantie toe. Wees gelukkig: de lente komt er aan. Tot de volgende keer!

 
Patrick Backx 
Gouverneur D2170 
2012 / 2013

In memoriam vriend Jan HOEBEEK - een ode door onze voorzitter Chantal, tijdens de uitvaart
09/03/2013

In memoriam vriend Jan HOEBEEK - een ode door onze voorzitter Chantal, tijdens de uitvaart

Dierbare Annie, dierbare familie van Jan, dierbare vrienden,

In naam van al jullie Rotaryvrienden sta ik hier. Met droefheid en dankbaarheid.

Donderdagnamiddag was het Trofee voor het Nederlands. Die heeft een specifiek doel, dat onze goede vriend Jan - vanuit zijn beroepservaring als bedrijfsleider - nauw aan het hart lag. Dit doel is het bevorderen van een correct gebruik van het Nederlands bij de leerlingen van het middelbaar onderwijs in de rand rond Brussel. Jan was één van de medestichters en bezielers ervan. Dankzij hem konden wij onze 22e Trofee vieren. Toen we Jan hiervoor bedankten, kwam er spontaan gemeend applaus van de meer dan 300 laatstejaars-leerlingen. Een leerkracht vertelde naderhand dat Jan er toch zó goed in slaagde jongeren op hun gemak te stellen en te motiveren.

Hij was lid van Rotary sinds '72, werd voorzitter in '81 en was later onze penningmeester, tot nu in oktober. En wát voor een penningmeester. En wat was hij blij met zijn opvolger.
Jan was een rustige en stevige kracht binnen onze club, innemend en toegewijd.
Hij bezat een bevlogenheid die hij kwistig deelde met zijn vrienden. Zijn emails

werden gekenmerkt door steeds weerkerende thema’s: levenswijsheden, liefde voor de evenmens, nieuws van zijn vrienden-missionarissen, ontroering bij natuur- en landenschoon. Zonder de kwinkslag te vergeten.

Hij had een engagement naar zijn medemens, naar de gemeenschap rondom hem.
De waarden en idealen die hij, sinds zijn KSA-jeugdbewegingstijd, deelde met zijn vrienden, is hij altijd trouw gebleven
Als hij sprak over de verbondenheid die hij nog altijd had met zijn KSA-ridders, zag je écht licht in zijn ogen.

Ik heb het sterke vermoeden dat wie Jan gekend heeft in het bedrijfsleven, in Unizo, in andere organisaties of omstandigheden herkent hoe wij Jan mochten ervaren in Rotary:

Op Jan kon je een kerk bouwen
Steeds minzaam en beleefd, maar altijd ‘to the point”. Naar hem werd geluisterd. Niets was hem teveel, en dank was niet nodig,

Jan was goedheid
Jan was wijsheid
Jan was inzet, dankzij Annie

“Uiteindelijk komt alles op liefde aan” vertrouwde iemand me toe kort nadat zijn vrouw overleden was. Liefde is wat Jan uitstraalde.


In de harten van de leden van Rotary Club Asse laat hij een immense leegte achter. dan voor zijn echtgenote en nabije familie zijn.

Dankuwel, Jan, voor je authenticiteit en puurheid We zijn dankbaar dat we je vrienden mochten zijn.


Ik hoop dat je manier van in de wereld te staan ons nog veel mag inspireren.
Dat het goede en bijzondere dat je in de wereld bracht het verdriet om je heengaan moge dragen.

Vaarwel Jan
Het ga je goed, voor jou en je familie 

 

 

 

 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15