1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Maandbrief van de Gouverneur  December 2013
01/12/2013

Maandbrief van de Gouverneur December 2013

Beste vrienden,

December … de maand van de koude buiten en de warme gezelligheid binnen. De maand van Kerstmis en Nieuwjaar, van vrede en nieuwe intenties.

De maand ook van uitbundigheid, van feesten. Maar ook de tijd van bezinning, familie en vriendschap.

Vriendschap … er is zoveel vervat in dat woord. Een woord met vele ladingen en uitingen, en met één zekerheid: vriendschap begint bij onszelf en bij het respect voor de mening en vrijheid van anderen. In alle omstandigheden. Een vrijheid die eindigt waar deze van de andere begint. Een evenwichtsoefening met een broos raakpunt, dat wordt bepaald door de verantwoordelijkheidszin en de levensvisie van elk van ons.

Een ideaal ook van elke Rotariër en zo de dagdagelijkse taak van elke club om de leden ertoe aan te zetten deze idealen te vertalen en te koesteren.

Vormen Rotariërs niet één grote familie? Een familie waarbij het verenigingsleven en het vrijwilligerswerk een praktische invulling geven aan solidariteit, respect en verdraagzaamheid?

Die idealen, beste vrienden en vriendinnen, moeten overgebracht worden naar onze nieuwe leden. De taak van alle clubleden en vooral van hun meters en peters. Dat verplichte peterschap of meterschap is de zekerheid dat de nieuwelingen voldoen aan de meest fundamentele Rotaryprincipes. Die van respect, vriendschap, verdraagzaamheid, openheid, inzet en samenwerking. Dat kan alleen door een totale harmonisatie met de nieuwe clubgemeenschap, hun nieuwe Rotaryfamilie. Alleen dan blijft de meer dan honderdjarige structuur van Rotary overeind en krijgt onze slogan echt invulling:

“Engage Rotary, change lives”

Vrolijk kerstfeest en beste wensen voor 2014!

Uw gouverneur,

Philippe Slap

Maandbrief van de Gouverneur  November 2013
01/11/2013

Maandbrief van de Gouverneur November 2013

Beste vrienden,

November is de maand van de Rotary Foundation.  Het was de droom van Paul Harris en de visie van Arch Klumph die werkelijkheid werden tijdens de Atlanta Conventie van 1917 met de oprichting van dit Trust Fund.  De Foundation is de basis voor de internationale humanitaire hulpverlening van Rotary.  Zonder haar zouden de Rotary programma’s niet uitvoerbaar zijn en zouden de humanitaire acties, de studiebeurzen, en ook de wereldcampagne tegen POLIO  niet bestaan.

Rotary Foundation kan beschouwd worden als de motor van alle internationale activiteit.  Als rotariër dragen wij ons steentje bij in al deze projecten.  Voor deze inzet worden wij ook beloond: het genoegen om zwakkeren te kunnen helpen, de voldoening om bij te dragen in datgene wat noodzakelijk is, en de vreugde van de onderlinge vriendschap zijn welgekomen compensaties voor onze oprechte inzet.  Als clublid vormen we samen met de overige 1.200.000  Rotariërs een enorme kracht die zich slechts één gemeenschappelijk doel stelt: “service above self”, of met andere woorden, het dienen van de mensheid.

De structuur van de Foundation bestrijkt drie activiteitsgebieden.

Vooreerst zijn er de educatieve programma’s met jaarlijks meer dan 1.000 studiebeurzen verspreid over de ganse wereld.  Ingevolge de meer en meer globaliserende samenleving zijn deze programma’s voor de jeugd van zeer groot belang.  In dit kader werd trouwens in 2002 gestart met een nieuw initiatief, het Rotary Peace Fellowship. Elk jaar sponsort Rotary Foundation 100 studenten aan één van de 6 door haar geselecteerde Rotary Peace Centers om hen toe te laten een Master te bekomen ter bevordering van de vrede en het beheersen van conflicten in de wereld.

Ten tweede zijn er de humanitaire programma’s om de clubs te ondersteunen met toelagen (Grants) in hun lokale en internationale liefdadigheidsprojecten. Global Grants (wereldtoelagen) en de District Grants (Districttoelagen) kunnen een enorme hefboom zijn om dromen te helpen realiseren. Het unieke systeem van de Foundation waardoor onze gelden na drie jaar opnieuw ter beschikking komen van de clubs via deze “grants” heeft ook lokaal duizenden projecten helpen realiseren.

Het derde werkingsgebied dat zijn oorsprong kreeg in 1985, is het uitroeien van polio. Dank zij de meer dan twee miljard vaccinaties en de inspanningen van vele Rotariërs zal Rotary samen met de WGO er in lukken om polio uit te roeien. Hiervoor kreeg de Foundation ook een belangrijke steun van de Bill en Melinda Gates Foundation.  Met uitzondering van enkele oorlogsgebieden zullen we hopelijk in 2014 een poliovrije wereld kunnen vieren

Al deze prachtige initiatieven werden mogelijk gemaakt dank zij onze Rotary Foundation die daarvoor mag rekenen op onze blijvende solidariteit.  Vergeet hierbij niet ons jaarmotief:

“Engage Rotary, change lives”

Uw Gouverneur,

Philippe Slap

Maandbrief van de Gouverneur  Oktober 2013
01/10/2013

Maandbrief van de Gouverneur Oktober 2013

Beste vrienden,

Traditioneel is de maand Oktober voor Rotary de periode van professionele actie. Het was de bedoeling van onze stichters, onder leiding van Paul Harris, om op basis van beroepskennis ervaringen uit te wisselen en zo te komen tot een betere verstandhouding.  Dat de eerste kern daarbij ook nog de diverse filosofische en theologische overtuigingen verzamelde was mooi meegenomen, en dat hiermee de juiste beslissing werd genomen getuigt zeker het feit dat na meer dan honderd jaar nog steeds dezelfde criteria worden in acht genomen en Rotariërs worden gerekruteerd op basis van hun  beroepskwalificatie.

Nog steeds is het de bedoeling om in een Rotary club zoveel mogelijk kennis en  kundigheid te verzamelen en deze dan weer ten dienste te stellen van de gemeenschap, onder meer door steun te  verlenen aan studenten, jonge ondernemers en ook aan de leden zelf.

Zo nemen reeds heel wat clubs het initiatief om jaarlijks een evenement te organiseren waarbij studenten van verschillende niveaus de kans krijgen om vrijblijvende gesprekken te voeren met Rotariërs van alle gangbare beroepen en zich zo voor te bereiden op het kiezen van een geschikte  studie richting.

Dank zij het NEW VISION PLAN van TRF, kunnen studenten beroep doen op een District- of Global Grant, voor een studie in het buitenland.  Het D-2170 schenkt elk jaar verschillende belangrijke toelagen voor Masterstudenten, die een bijkomende Master willen behalen. Dit is Rotary op zijn best:

investeren in de toekomst !

.  Recent nam Rotary Foundation ook het initiatief om in samenwerking met universiteiten een wereldwijd net op te richten van zes centra voor internationale studies in verband met vrede en het oplossen van conflicten.  De zogenaamde “Rotary Peace Fellows” hebben aldus de keuze om in de Verenigde Staten (North Carolina), Argentinië, Engeland, Japan of Australië een “master” te behalen of om in deze materie een docenten-opleiding te genieten in Thailand.

Een Rotariër heeft de permanente opdracht om bewust de beroepsethiek te beleven en consequent het begrip dienstbaarheid toe te passen.  De vier vragen en de principeverklaring van Rotary vormen hierbij nog steeds de leidraad.  Het ideaal van Rotary wordt dit jaar samengevat in onze slogan:

“Engage Rotary, Change Lives”

Uw gouverneur,

Philippe Slap

Maandbrief van de Gouverneur  September 2013
03/09/2013

Maandbrief van de Gouverneur September 2013

Beste vriendin, beste vriend,

September is met de heropening der scholen een belangrijke maatschappelijke periode. Na een deugddoende vakantie loopt iedereen weer mooi in de pas van het dagelijkse leven. Ook onze Rotary vergaderingen komen stilaan op kruissnelheid en het wordt weer tijd om te denken aan het veilig stellen van de toekomst. Vermits die toekomst wordt belichaamd door de jeugd is het onze plicht daarin te investeren. Projecten waarbij jongeren een hoofdrol spelen verdienen onze aandacht en onze steun. Vanaf haar oorsprong heeft Rotary International grote belangstelling voor de jeugd, en er werden heel wat initiatieven uitgewerkt die we hier even in herinnering willen brengen.

Zopas zijn de jongeren vertrokken die ons bezochten in het kader van het HEP. (Holiday Exchange Program). Doel was de internationale vriendschap bevorderen door jongeren de gelegenheid te geven om een vakantieperiode in het buitenland door te brengen op basis van uitwisseling. Ook het YEP (Youth Exchange Program) geeft aan jongeren uit het secundair onderwijs de kans om gedurende een volledig schooljaar leef- en studie-ervaringen uit te wisselen in het buitenland en op die manier de internationale verstandhouding te bevorderen. Zonder te vergeten, de inter-district samenkomst van alle SEP’s, eind augustus 2013, in Brussel, met meer dan 200 jongeren uit alle landen van de wereld!

De laatste jaren kwamen daarbij ook nog de zogenaamde "peace fellows" die de kans krijgen om in een drietal gespecialiseerde universiteiten een opleiding te volgen om de vrede in de wereld te helpen bevorderen.

Dit werkingsjaar is het aan ons District-2170 om de RYLA te organiseren (ROTARY Youth Leadership Awards). Dit zal in april 2014 gebeuren en is open voor alle jongeren die willen instaan en meewerken aan dringende humanitaire interventie, wereldwijd. Dit ook is ROTARY op zijn best!

En tenslotte mogen we ROTARACT niet vergeten, waar jongeren tussen 18 en 30 jaar terecht kunnen op voorwaarde dat ze bij de toetreding als lid ongehuwd zijn.

Familierelatie met een Rotary-lid is hierbij geen voorwaarde maar de steun van Rotary is wel gegarandeerd. Het is een serviceclub op zich waarbij regionale, nationale en internationale projecten een vormende invloed hebben op haar leden. Hierdoor wordt het maatschappelijk engagement bevorderd en wordt de stap naar een volwaardig Rotary lidmaatschap voorbereid. Eens te meer rekent Rotary ook hier op Uw inbreng van nieuwe leden. Vergeet vooral onze slogan niet:

“Engage Rotary, Change Lives”

Uw Gouverneur, Philippe Slap 

 

 

 

Maandbrief van de Gouverneur  Augustus 2013
05/08/2013

Maandbrief van de Gouverneur Augustus 2013

Beste vriendin, beste vriend,

Over minder dan een maand is de rust van de vakantie voor dit jaar weer eens voorbij. Maar niet getreurd, want met onze ondertussen weer opgeladen batterijen kunnen we met nieuwe moed en het nodige enthousiasme onze clubvergaderingen en werksessies nieuw leven inblazen.

Eén van de onderwerpen die wij bij de aanvang van dit nieuwe werkjaar onder jullie aandacht willen brengen en met jullie over willen nadenken, is ons ledenaantal.

De twee klassieke, tot vervelens toe, meest gestelde vragen zijn ongetwijfeld:

 *Hoe kunnen wij ons ledenaantal op peil houden? = fidelisatie

 *Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat het aangroeit? = recruteren

Dit jaar is het streefdoel dat elk club minimum 3 nieuwe leden (netto) aanwerft. Het hoeft geen betoog dat ledenwerving én -toename levensbelangrijk is voor ons voortbestaan!

Wij zijn ons ervan bewust dat het zoeken naar en het aantrekken van nieuwe leden op dit ogenblik geen sinecure is: onze samenleving biedt veel alternatieven voor een klassiek clubleven; “erbij willen horen” moet het dikwijls afleggen tegen egocentrisme en gemakzucht, terwijl de mindere economie ledenwerving ook al niet makkelijker maakt.

Een grotere diversiteit bij de rekrutering van nieuwe leden en de evolutie naar moderne gemengde clubs waar werkvergaderingen primeren op maaltijden, zijn zeker positieve vaststellingen en betrachtingen.

Een club kan zich nog meer openstellen voor jongeren en dames, die zowel in het gewone zakenleven als in de vrije beroepen meer en meer leidende posities innemen en deze ook met succes invullen.

We horen ook aandacht te hebben voor minder voor de hand liggende beroepsgroepen, zoals voor de lokale selfmade zakenman of -vrouw. Een club dient toch een weerspiegeling te zijn van de gemeenschap waarin ze leeft?

 

 

“Engage Rotary, Change Lives”

Uw Gouverneur, Philippe Slap 

 

 

 

 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15