Maandbrief van de Gouverneur  Februari 2012
02/03/2012

Maandbrief van de Gouverneur Februari 2012

Beste vriendinnen, beste vrienden 

 

Gedurende mijn rondreis in de Rotarywereld had ik het genoegen om lid te zijn van vijf clubs ergens ter wereld: Hong Kong, Brussel, Bangkok South, Kuala Lumpur en Butare. Europeanen, Amerikanen, Chinezen, Maleisiërs, Indiërs, Pakistanen, Thai, Rwandezen, ze wilden allen deel uitmaken van deze clubs om deel te nemen aan de Rotarische vriendschap. Verschillende religies, levensbeschouwingen en rassen vermengden er zich met elkaar en leefden er in harmonie rond gemeenschappelijke idealen: het dienen en het verspreiden van vrede in de wereld.


De bovenvermelde ervaringen laten me toe me er even rekenschap van te geven hoezeer Rotary een belangrijk radertje kan zijn in de internationale verstandhouding. Het is een internationaal netwerk dat de vriendschap versterkt over de landen en volkeren heen. Als je reist en je bent een beetje aandachtig, dan vind je in elke regio een Rotaryclub die je toelaat om de volkeren die je er ontmoet, beter te leren kennen en op hun beurt, zullen die ons dan weer beter begrijpen als ze ons bezoeken.


Om de internationale verstandhouding en hulpverlening te bevorderen, realiseren clubs project na project, al dan niet met hulp van de Foundation. Die hulp komt toe aan de minderbedeelden of aan slachtoffers van een ramp. Maar tegelijk, krijgen wij, als schenkers, daardoor ook een beter inzicht in de problematiek van die bevolkingsgroepen, uiteindelijk mensen zoals wij allemaal. Om de verstandhouding te promoten, leidt Rotary in haar centra voor de vrede studenten op, die voorbestemd zijn om leiders te worden op het vlak van (inter)nationale samenwerking, van het bewerkstelligen van vrede en van het oplossen van conflicten. De eerste gediplomeerden van die centra bezetten reeds posten waar ze de Rotary spirit kunnen verspreiden.


De internationale verstandhouding is echter niet enkel een zaak van internationale uitwisseling. De wereld staat aan onze deur. Steden in de 21ste eeuw evolueren meer en meer naar een microkosmos van mensen. Wandel gewoon door Londen, Parijs of zelfs Brussel om vast te stellen hoe kosmopoliet die steden geworden zijn. Om verstandhouding en respect te ondersteunen moet je het bijgevolg niet te ver gaan zoeken. Een staal van het amalgaam van de wereldbevolking vind je vlakbij. Zo zal een betere verstandhouding en vrede het resultaat zijn van je meest eenvoudige dagelijkse daden. Indien je de wereldvrede wil promoten, kijk dan eerst rond je heen en doe dat in je onmiddellijke omgeving, zei Moeder Theresa. Als we vrede willen, moeten we eerst vrede hebben met onszelf, zorgen voor vrede aan onze eigen haard en de ontwikkeling van onze gemeenschap versterken. Omdat ontwikkeling leidt tot welvaart en welvaart tot vrede.


Beste vrienden en vriendinnen, laten we de kiem van onze innerlijke vrede gebruiken om er de wereld en de mensheid mee te bevruchten.

 

Reach within to embrace Humanity

 

 

 

Votre Gouverneur

Claude Arnold

Maandbrief van de Gouverneur  Januari 2012
02/02/2012

Maandbrief van de Gouverneur Januari 2012

Beste vriendin, Beste vriend, 

 

“Communicatie vraagt 25% van de tijdsbesteding van de manager”, zo leren ons toch de boeken. Laten we ons daar even bewust van zijn in deze maand januari, die voor Rotary in het teken staat van de sensibilisering.

 

Men kan en mag niet aan de kant blijven staan als men iets te zeggen heeft. Ook onze Rotary boodschap moet z’n weerklank vinden in de wereld die ons omringt. We moeten van ons laten spreken, onze acties verdienen dat immers, elke dag opnieuw, zoveel staat vast. Vriendschap, Professionalisme, Ethiek, en Dienstverlening vormen de pijlers van het Rotary-ideaal. We vinden ze ook terug in onze Vier Vragen. Voor ons moet elk individu, los van huidskleur, geloofsovertuiging, of manier van denken… met opgeheven hoofd en zonder vrees door het leven kunnen stappen.

Ghandi zei ooit: “Principes zijn één ding, de uitvoering in de praktijk is een ander. Principes staan absoluut los van tijd of ruimte, maar de praktische uitvoering evolueert volgens de tijdgeest en de plaats”. Bij Rotary huldigen we al meer dan honderd jaar dezelfde principes. Maar gelukkig brengen we ze in onze clubs telkens weer op een andere manier tot leven.


Goede communicatie moet diegene voor wie ze bedoeld is, aanspreken. Het komt er op aan om je in te leven in de situatie van degene die naar je luistert en hem te begrijpen. De acties van Rotary International moeten door een zo breed mogelijk publiek gedragen worden. Clubacties moeten gekend en bekend worden bij hun doelgroep. Om beide doelgroepen te bereiken moet dikwijls de interesse van de media gewekt worden opdat ze de Rotaryboodschap mee zouden willen uitdragen. Hoe doen we dat? Uiteraard door aandacht te schenken aan de kwaliteit van de boodschap maar evenzeer aan de competentie van de boodschapper. De communicatiemiddelen die ons door Rotary International (RI) ter beschikking worden gesteld, zijn uitermate welkom. We beschikken voor onze drie Districten over een organisme, Rotary Belux Services, dat verantwoordelijk is voor onze communicatie op dat niveau. Rotary Contact en de website van Rotary Belux zijn daarvan de dragers. De middelen die de clubs inzetten, zijn echter dikwijls ontoereikend. Zijn jullie als bestuur je bijvoorbeeld wel bewust van het imago dat jullie uitdragen met je lokale website? Iedereen die de club wil leren kennen of ons zijn actie wil voorstellen, surft er naar toe.
In ons District hebben we zomaar eventjes 3.654 ambassadeurs, nl. onze leden. We beïnvloeden door wat we zeggen, wat we doen en hoe we de dingen voorstellen. Elk van ons moet bereid zijn om fier te getuigen over wat het betekent om Rotariër te zijn en trots te zijn op de realisaties van zijn of haar club. Wereldwijd zijn we zomaar eventjes met meer dan een miljoen tweehonderdduizend mensen die dat zouden kunnen.


Vergeet ook de interne communicatie niet. Het District News en de Newsletter van de Foundation zouden
moeten beantwoorden aan de communicatie van het district naar de clubs. Omgekeerd vertelt het clubpaspoort het District een en ander over de club. Het is dat niveau van informatie-uitwisseling tussen de clubs
en het District en tussen de clubs onderling waar verbetering mogelijk is. Clubs voeren schitterende acties uit zonder dat de naburige clubs of het District er van op de hoogte zijn. De verspreiding blijft beperkt. Om die situatie te verbeteren, stelt het District zijn hoop op de effectiviteit van zonevergaderingen, een ideaal platform
voor het delen van informatie.
Binnen de club hebben we dan weer de verslagen, om de stand van zaken over te brengen bij alle clubleden. En er zijn er daarbij die echt wel opvallen en de moeite waard zijn.


Beste vriendinnen, beste vrienden, laat ons bewust zijn van het belang om onze omgeving te sensibiliseren voor wat Rotary is en wat Rotary doet. Laat ons in onszelf
de kracht en de nodige overtuiging vinden om de Rotary-boodschap te delen met de anderen.

 

Reach within to embrace humanity.

 

Uw Gouverneur

Claude Arnold

Maandbrief van de Gouverneur  December 2011
02/01/2012

Maandbrief van de Gouverneur December 2011

Beste vriendin, Beste vriend, 

 

Kijk, het jaareinde nadert alweer. Tijd om wat stoom af te laten, even halt te houden en rust te vinden bij de haard.
Hét moment bij uitstek om samen te komen met kinderen, kleinkinderen en ouders en om gezellig te vieren. Rond het knetterende haardvuur terugdenken aan onze jeugd en aan het voorbij jaar… Het is het ogenblik waarop we nieuwe krachten opdoen om er straks weer tegenaan te gaan.


Wanneer ik de afgelopen maanden clubs bezocht, is me het toenemend belang van de plaats die ‘familie’ inneemt in ons district opgevallen. Clubs betrekken partners en kinderen van de leden in het doen en laten van Rotary via tal van activiteiten. Statutaire vergaderingen waarop familie is toegelaten, komen quasi maandelijks voor. Wat een weg is er niet afgelegd sinds de tijd dat de echtgenotes quasi enkel werden uitgenodigd op de jaarlijkse Ladies’ (partners’) night.
Vandaag de dag smeedt de familie clubs aan elkaar en omgekeerd versterkt het Rotary-ideaal de familiebanden.


Ook Rotary is één grote familie. Geen conglomeraat van geïsoleerde clubs, maar wel een archipel van clubs in de hele wereld die zich door eenzelfde ideaal verenigd weten. Rotary, Rotaract, Innerweel, Probus, en Interact delen eenzelfde geest van dienstverlening en dragen daardoor bij aan de algemene welvaart van onze gemeenschap.

 

Beste vrienden en vriendinnen, ik wens jullie allen, jullie families en naasten hele mooie eindejaarsfeesten. Ik wens jullie de eenvoud van een kind om te geloven dat met de kerstboom en drie vlokjes sneeuw de hele wereld gaat veranderen.


‘Hoop’ is de gave voor het nieuwe jaar. Laat ons dus de meest stoutmoedige dromen durven dromen. Laat ons onszelf een vriendschap toewensen die elke dag intenser wordt. En indien we ervaren dat die dromen ook maar een stukje realiteit worden, dan kan ons dat, met het nieuwe jaar dat voor ons open ligt, enkel maar verheugen.

Reach within to embrace humanity.

 

Uw Gouverneur

Claude Arnold

Newsletter november 2011 - D2170
28/11/2011

Newsletter november 2011 - D2170

Beste vriendin, Beste vriend,

 

26,50 dollars.

Dit was de eerste som verzameld in 1917 door de Rotary om “het goede te verwezenlijken in de wereld” De Rotary Foundation was gesticht !

Onze Rotary International is een network van clubs verspreid over heel de wereld. In onze clubs, komen professionelen bijeen om vriendschap en ethiek van zakendoen te delen. Zeer snel was de wil om te dienen het eindoel. Om dit te bereiken, hadden wij een organisatie nodig om al de middelen te verzamelen en het beheer van onze projecten in te richten. De Rotary Foundation is de vector die wij geschapen hebben om onze dienstverleningen en promotie van de vrede over heel de wereld te verwezenlijken.

Sinds bijna honderd jaar, vervult De Stichting die opdracht. Zij is de stichter en de motor van Polio Plus: een wereldoperatie van meer dan 2 miljarden om de polio in de wereld uit te roeien. Meer dan 2 miljarden kinderen werden ingeënt.

Een van de hoofdaarden, Indië, werd onlangs “Polio Free” verklaard. Wij zitten aan 99% van het eindsucces.

De stichting is eveneens, per jaar, bijna 2500 matching grants. Alsook 1000 studiebeurzen per jaar. En, tenslotte, 100 studenten voor de vrede per jaar.

Maar de stichting is ook niet, zoals men dikwijls zou kunnen denken, een groot ding verzameld in de burelen van Evanston. Neen, de Stichting leeft in elk van onze clubs. Het is in de clubs dat de giften verzameld worden en het is in de clubs dat onze verantwoordelijken en onze commissies beurzen en matching grants uitwerken. De Foundation is de zaak van ieder van ons.

Voor ons District, vertegenwoordigt dit, per jaar, meer dan 260.000 dollars verzameld voor de Foundation en Polio Plus. Dit is, per jaar, 20 matching en District simplified grants voor een totale som van meer dan 140.000 dollars. Dit vertegenwoordigt, per jaar, 7 studiebeurzen en, mischien, 1 beurs voor de vrede. Dit is niet niets.

Al onze inspanningen worden verzameld door een Districtploeg die het overbrengen naar de Foundation van de Rotary International. In het District 2170, hebben wij het geluk te kunnen rekenen op een bijzonder actieve doeltreffende ploeg. Deze ploeg heeft de seminarie van de 22 october ingericht. Ik ben ervan overtuigd dat de clubs die aanwezig waren een groot profeit van hebben gehaald.

Beste Vriendinnen, beste vrienden, laat ons, in ieder van ons, de wens om te dienen doen oplaaien en, met de hulp van de Foundation, ons nuttig maken voor de mensheid.

 

Reach within to embrace humanity.

DG Claude Arnold

Sint-Godelieve Instituut uit Kappelle-Op-Den-Bos besteedt nuttig het prijzengeld van de winnaar van de Trofee Nederlands 2011.
18/11/2011

Sint-Godelieve Instituut uit Kappelle-Op-Den-Bos besteedt nuttig het prijzengeld van de winnaar van de Trofee Nederlands 2011.

Culturele uitstap in Stockholm

Toen we de trofee voor het Nederlands wonnen met onze school – en daarmee ook de 750 euro – was de vraag: wat doen we ermee? De beslissing was snel gevallen. We deden dit jaar immers mee aan een uitwisselingsproject met Zweden met een zeer beperkte beurs. Dit geld kon dus prima gebruikt worden als extraatje voor dit gebeuren. Zeker aangezien dit zowel een cultureel als een communicatief evenement was. Niet alleen zouden we allerlei dingen zien in Zweden, we zouden ook heel wat bijleren over de communicatie met een andere nationaliteit. Dit laatste weliswaar niet in het Nederlands, maar met de trofee hadden we toch al bewezen dat we dat wel konden.

Van 9 tot 16 mei vond dan de uitwisseling plaats. De leerlingen van het zesde jaar trokken naar het Arlanda Gymnasiet in Märsta, vlakbij Stockholm. Het geld werd meer bepaald gebruikt voor het vervoer van onze verblijfplaats naar Stockholm en voor het bezoek aan deze hoofdstad van Zweden. Ook het middageten ter plaatse, dat niet gesponsord kon worden door het gastgezin, betaalden we van ons prijzengeld. Bovendien bezochten we er enkele beroemde gebouwen, zoals het stadhuis, en betaalden onze toegang met het gewonnen geld.

Op deze manier werd het geld dankbaar gebruikt voor een schitterende ervaring, net als onze deelname aan de trofee er een was.